Parking jest zarządzany przez firmę

"TRIP"BartoszNowicki NIP:5311706012 REGON: 383794670

Regulamin niniejszy określa warunki umowy przechowania oraz obowiązki jej stron. Użytkownik pojazdu (wjeżdżającego na parking) przed uiszczeniem opłaty parkingowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować. Poprzez wjazd na teren Parkingu, uiszczanie opłaty oraz pobranie biletu parkingowego następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 1

1. Do zawarcia umowy przechowania dochodzi w momencie dokonania rezerwacji przez formularz rezerwacyjny na stronie parkingu

https://trip-parkingmodlin.pl/zarezerwuj, telefonicznie bądź w momencie wjazdu pojazdu na parking i dokonania opłaty.

2. Przedmiotem umowy przechowania jest wyłącznie samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne.

3. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy najpóźniej na 24 godz. przed planowaną godziną przyjazdu zadeklarowaną przez klienta. Zwracamy wtedy 90% wpłaconej kwoty (kwota wpłacona podlega pomniejszeniu z tytułu opłat manipulacyjnych).

4. Zakupionych biletów parkingowych nie można wymienić na bilety w innej cenie.

5. Zarządca Parkingu informuje, że prawo do odstąpienia od umowy wyłączone jest w stosunku do rezerwacji złożonych i opłaconych na mniej jak 24h do przyjazdu zadeklarowanego przez klienta.

6. Dokonywanie zmian lub anulowania rezerwacji prosimy zgłaszać na adres e-mail tripparkingmodlin24@gmail.com

§ 2

1. Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.

2. Parking jest parkingiem strzeżonym, monitorowanym.

3. Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych dostępny na podstronie https://trip-parkingmodlin.pl/cennik

4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów: - przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe.

5. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania. Bez zgody pracownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp. W przypadku awarii pojazdu zdarzenie należy zgłosić obsłudze parkingu.

6. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe.

7. W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu.

8. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających obsługa parkingu może odmówić przyjęcia samochodu na parking lub wydania z niego pojazdu.

11. Obsługa parkingu ma prawo odmówić przewiezienia osób awanturujących się lub agresywnych na teren lotniska lub na parking.

§ 3

1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu oraz wykupić kwit parkingowy. Pobrany kwit parkingowy należy zachować i przedstawić przy odbiorze pojazdu. Obsługa parkingu odnotowuje w książce parkingu datę i godzinę przyjęcia, markę oraz cechy szczególne pojazdu na życzenie klienta.

2. Pojazd należy pozostawić na miejscu wskazanym przez obsługę .

3. Miejscem parkingowym jest wydzielona liniami powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu. Zaparkowany pojazd nie może przekraczać linii wyznaczonej do parkowania. Przekroczenie linii grozi naliczeniem dodatkowej opłaty za kolejne miejsce parkingowe.

3. Osoba oddająca pojazd na parking ma obowiązek okazać go obsłudze parkingu i jego zabezpieczenia, a także dowód rejestracyjny

4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.

5. Osoba oddająca pojazd na parking zobowiązana jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony samochód powinien mieć zamknięte i zablokowane wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm (jeżeli go posiada).

6. Użytkownik pojazdu ma obowiązek przed opuszczeniem pojazdu wyłączyć silnik i wszelkie urządzenia, takie jak radio, światła, ogrzewanie postojowe i inne.

7. W pojeździe nie wolno pozostawiać dokumentów tego pojazdu a także: łatwo psującej się żywności, żywych zwierząt, materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych ani innych uznawanych za niebezpieczne.

§ 4

1. Użytkownik nie powinien pozostawać na parkingu po wykonaniu czynności związanych z zaparkowaniem samochodu.

2. Jeżeli klient wchodzi na parking w celu zabrania z pojazdu swoich rzeczy powinien powiadomić o tym pracownika parkingu okazać bilet parkingowy oraz dokument tożsamości.

§ 5

1. W przypadku zgubienia pokwitowania (biletu parkingowego) pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu pracownikowi parkingu strzeżonego dowodu rejestracyjnego pojazdu, oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

2. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu strzeżonego ma obowiązek wezwać policję.

3. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu próby dostania się do wewnątrz samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

§ 6

1. Dokonanie rezerwacji lub zakupu Usług parkingowych na terenie Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym Parking, ceny wykonania Usług parkingowych oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.

2. Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed planowanym przyjazdem.

3. Aby anulować lub zmienić rezerwacje Klient musi wysłać wiadomość email na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu na 24h przed planowanym przyjazdem.

4. W przypadku anulowania rezerwacji minimum 24h przed planowanym przyjazdem zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.

5. Jeżeli klient bez wcześniejszej zmiany rezerwacji nie zgłosi telefonicznie obsłudze parkingu pół godziny przed planowanym przyjazdem o tym, że dojedzie na parking w terminie późniejszym niż ten podany w rezerwacji, zostanie ona anulowana bez możliwości zwrotu kosztów.

6. Jeżeli klient nie zgłosi obsłudze, postoju dłuższego niż 7 dni po upływie opłaconego czasu parkowania, obsługa zawiadomi policje w celu skontaktowania się z właścicielem pojazdu. Jeżeli próba kontaktu nie przyniesie żądanych efektów pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

§ 7

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców, lub jego osoby towarzyszące. Ponosi również odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.

§ 8

1. Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz szkody spowodowane przez użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

2. Przechowawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.

3. Parking jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia na koszt właściciela pojazdu.

4. W przypadku stwierdzenia zaistniałej szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku stwierdzenia ich przed wyjazdem z parkingu.

5. Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe (np. z tytułu pożaru, który powstał na skutek wadliwej instalacji elektrycznej).

§ 9

1. Parking oferuje jako gratis transfer na teren lotniska i transfer powrotny po odbiór auta. ( Każdy dodatkowy przejazd wynosi 20zł)

2. Parking nie przyjmuje reklamacji do gratisów oferowanych do usługi postoju.

3. Nadbagaż jest dodatkowo płatny ( cennik na dole regulaminu).

3. Obsługa parkingu może odmówić przewiezienia osób awanturujących się lub agresywnych na teren lotniska lub na parking.

4. Parking zastrzega sobie prawo do odbioru klienta z terenu lotniska w celu odbioru pojazdu w czasie 30 minut.

5. W sytuacjach wyjątkowych, obsługa parkingu ma prawo do odbioru klienta poza terenem lotniska. (Klient zostanie powiadomiony o tym telefonicznie).

6. Parking zastrzega sobie prawo do obsługi wszystkich aut wjeżdżających w tym samym czasie w celu przewiezienia kompletu klientów na teren lotniska.

7. Parking nie odpowiada za wszelkie opóźnienia wynikające z zaniedbania po stronie klienta, oraz nie ponosi odpowiedzialności gdy klient dotarł na parking za późno i nie zdążył na odprawę.

§10

​1. Reklamacje lub uwagi należy kierować bezpośrednio na PARKINGU w dniu wyjazdu. Reklamacje można składać osobiście, jak również drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail umieszczone na stronie

2. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

3. Parking ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych liczonych od momentu przekazania przez Klienta reklamacji do wykonanej usługi.

 

 

Poniższe ceny dotyczą wszystkich rezerwacji zaczynających i kończących się między 01.06.2024r. a 30.09.2024r.

Cennik parkingu

 

1-2 dni

100 zł

3-4 dni

110 zł

5-6 dni

120 zł

7-8 dni

130 zł

9-10 dni

140 zł

11-12 dni

150 zł

13-14 dni

160 zł

15 dni

170 zł

 

Każdy kolejny dzień powyżej 15 dni + 10 zł

Ceny za nadbagaż:    

  • Sprzęt Sportowy                    - 40 zł

  • Wózek dziecięcy                    - 20 zł

  • Instrumenty muzyczne           - 30 zł

 

Ceny podane na stronie https://trip-parkingmodlin.pl/ nie mogą być podstawą do zmiany kwot rezerwacji dokonanych na stronach innych sprzedawców.

Regulamin

Regulamin

Parking24h Airport Lotnisko Modlin

*Aktualny cennik obowiązujący poza powyższym terminem znajduje się w regulaminie parkingu Regulamin

Adres: ul. Modlińska 3, 05-170 Zakroczym

e-mail: tripparkingmodlin24@gmail.com

Telefon: +48 668 867 306

Parking24h Airport Lotnisko Modlin

Telefon: +48 668 867 306

e-mail: tripparkingmodlin24@gmail.com

Adres: ul. Modlińska 3, 05-170 Zakroczym

KONTAKT